Aktualności

10.05.2021 r. - nieruchomość - II lic. - licytacja odwołana !!!!!!!!!!!!!!!!!

2021-04-15 08:39:32

 

Sygn.akt Km 1261/19 , KM 470/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 10-05-2021r. o godz. 13.40 w sali nr 208 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  nie odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Polanka Wielka, przy ul. Słoneczna 5 posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00032241/8, opisanej jako:

nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 142/2, 515, 516- stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą zabudowanych budynkiem mieszkalnym oraz działki rolnej - nr 524/2, łączna powierzchnia 0,3151 HAPrzedmiot wyceny znajduje się na obszarze, dla którego sporządzono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka działka 524/2 znajduje się na terenie zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym oraz na obszarze zagrożonym podtopieniem przez wody powodziowe – oznaczonym symbolem ZE 88 oraz ZZ, działki 3164, 515, 516 znajdują się na terenie zabudowany mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej – oznaczonym symbolem MN, RM 113. Budynek mieszkalny został posadowiony na działce nr 515 w 1970 roku. Budynek składa się z 3 kondygnacji, 1 podziemnej oraz 2 nadziemnych. Budynek posadowiony został na fundamentach żelbetowych. Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Konstrukcja ścian została wykonana z żużlu zwanego inaczej szlaką. Stropy żelbetowe, schody betonowe. Konstrukcja dachu drewniana, łaty wymienione na nowe. Dach został ocieplony. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, wymienione 3 lata temu wraz z orynnowaniem. Budynek został ocieplony styropianem grubości 10 cm oraz otynkowany. Stolarka okienna w głównej mierze PCV, okno na strychu drewniane. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, wodną, co – ogrzewanie piecem na miał oraz w instalację kanalizacyjną, cwu –z termy gazowej oraz z pieca na miał. Na dzień oględzin piec na miał jest niesprawny. Całkowita powierzchnia budynku mieszkalnego 125,5 m2

stanowiącej własność dłużnika:

Drabczyk Władysław

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 323 911,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 215 940,67 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 32 391,10 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje godzina i data wpływu w/w kwoty na konto komornika).

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!!!!! - LICYTACJA ODWOŁANA

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Tomasz Paszek


Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu
ul. Zaborska 2A
32-600 Oświęcim
tel. 33 842 26 12

e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl 

Komornik  Sądowy Tomasz Paszek nie przyjmuje spraw spoza rewiru, tzn. na podstawie  art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych.